سخنرانی آرمان چاروستایی در نشست کلن_ ۱۸ فرودین ۹۲

نکاتی که آرمان چاروستایی اشاره کردند :۱-تبریک برای بودن پرچم شیرخورشید و نبودن اپوزیسیون جا انداز در نشست ۲-پروژه خراب کردن اپوزیسیون برانداز با رمز انتخابات آزاد ۳-تاکید بر برنامه ریزی برای دوران گذار و[…]

Continue reading …