استقبال چشم گیر در تغییر «عکس پروفایل فیسبوک»برای اعتصاب و راهپیمایی ۲۵ بهمن

همبستگی در عمل رمز پیرزوی ماست

در ۲۴ ساعته گذشته که دوستان پیشنهاد دادند

پروفایل فیس بوک خود را تا ۲۵ بهمن به این لوگو تغییر دهید:

چنین همبستگی بین ما ایجاد شده که امید را در دل جنبش می تواند زنده نگه دارد.

شما هم اگر می خواهید کمکی به مردم برسانید ،پروفایل خود را تغییر دهید.

Screenshot (219)

Comments

comments