«جوانگرایی» در اپوزیسیون برانداز از کجا و چگونه آغاز شد؟

بحث «جوانگرایی در اپوزیسیون برانداز»،چندی است که در رسانه ها مطرح شده و خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبه رو بوده است.
اما در این ویدیو خواهید دید که ،اولین بار بحث جوانگرایی در اپوزیسیون چگونه و کجا مطرح گردید؟(لطفا به تاریخ ها دقت نمایید)
https://facebook.com/arman.charostaei
http://CHAROSTAEI.COM

Comments

comments