مصاحبه زری عرفانی با آرمان چاروستایی در رادیو پارس(رادیو سراسری سوئیس)_۹۳/۶/۹

مصاحبه زری عرفانی با آرمان چاروستایی(زندانی سیاسی سابق و بنیانگزار انجمن رهایی جوانان ایران ) در رادیو پارس(رادیو سراسری سوئیس).۹شهریور۹۳_۳۱اگوست۲۰۱۴
انجمن رهایی جوانان ایران چه اهدافی را دنبال می کرد ؟
چرا این مسئله برای شما پیش آمده کسانی که سال ها در اپوزیسیون بودند مبارزه را حق خود می دانند و میدان را به جوان ها نمی خواهند بدهند؟
موانع همبستگی اپوزیسیون چیست؟و طرح شما برای براندازی جمهوری اسلامی چیست؟
چرا ما به عنوان الترناتیو حق نداریم در مورد شکل نظام همچون :فدرالیسم یا جمهوری و پادشاهی خواهی ،تصمیم بگیریم؟

Home


https://facebook.com/arman.charostaei?fref=photo

۱

Comments

comments