گفتگو آرمان چاروستایی در برنامه فریاد نسل فردا_۱۲آذر۹۲_Mihan tv

در این برنامه آرش مهدوی با آرمان چاروستایی(سخنگوی انجمن رهایی حوانان ایران) در مورد حمایت از رهبران درون مرز ،مهندس طبرزدی،امیرانتظام،دکتر ملکی و نسرین ستوده گفتگو می کند.
برنامه فریاد نسل فردا(از طرف انجمن رهایی جوانان ایران) هر هفته سه شنبه ساعت ۸ شب اروپا و ۱۰:۳۰ شب ایران از تلوزیون میهن پخش می گردد.
www.ar-iran.com www.charostaei.com
۱۳۹۲/۹/۱۲

 

mihan92

Comments

comments