پروژه یکسال پیش باند رفسنجانی چه بود ؟آیا اکنون وارد فاز دوم شده است ؟

مصاحبه سیروس شرفشاهی(تلوزیون پارس) با آرمان چاروستایی(سخنگو انجمن رهایی جوانان ایران و زندانی سیاسی سابق)در مورد خواسته های نسل جوان،سخنان وزیر اطلاعات برای بازگشت ایرانیان برون مرز،راهکار انجمن رهایی برای همبستگی اپوزیسیون ،بازگشت میردامادی به ایران ورابطه آن با پروژه باند رفسنجانی که سال گذشته اقای چاروستایی آن را افشا کرده بودند و آخرین وضعیت استاد محمد علی طاهری که زیر حکم اعدام است.
۱/۶/۱۳۹۲ ۲۳/۸/۲۰۱۳

Home

http://ar-iran.com

Comments

comments