کنفرانس ویدیویی : چگونگی تشکیل شورای ملی به زبان دیگر

شرکت کنندگان :
در این ویدیو آقای آقای آرش مهدوی از نروژ فعال سیاسی،آقای محمد زمانی از آلمان روزنامه نگار،آقای آرمان چاروستایی از آلمان فعال سیاسی وآقای بابک خسروی از لندن فعال سیاسی.

مجری جواد موسوی

Home

Comments

comments