بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

هشدارنامه‎ی شماری از ملی‎باورانِ پادشاهی‎گرا: آخرین هشدار به آخرین ولیعهد

به حکمِ جبریِ تاریخ، نیاز و خطر، انسان و جامعه‌یِ انسانی‌ را به کوشش در راه‌گشایی و راه‌یابی‌ وامی‌دارد. از اینجا ست که بشر علمِ راهبرد (استراتژی) را می‌آغازد. ارزش‌ها معنا می‌یابند و در ساختاري اولویتی اعتبار می‌گیرند. هر ساختار، اولویتي وجودی دارد که “اصول” است و ساختار بر آن پایه و بنیاد، زنده و پایدار است و بی آن …

ادامه نوشته »